Informacje prawne

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. DEFINICJE.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności Osób.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Osoby za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Administratora.
 3. Słownik pojęć:

1)   Administrator – Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Przemysłowej 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285888, NIP: 557-162-52-91, REGON: 093201536, e-mail: market@chp-pasze.pl, nr telefonu: (52) 5699033, (52) 5699032, 782-522-562.

2)   Sklep – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny w domenie: www.market.chp-pasze.pl, za pośrednictwem którego Osoba może składać Zamówienia.

3)   Osoba – osoba fizyczna albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, składająca zamówienie w Sklepie, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

4)   Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Osoba uzyskuje dostęp do Sklepu.

5)   Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Osoba korzysta ze stron internetowych Sklepu.

6)   Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHP-PASZE.PL. Aktualny Regulamin dostępny jest dla wszystkich Osób w wersji elektronicznej na stronie Sklepu (w zakładce „Regulamin”). W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

 

II. DANE OSOBOWE.

 

 1. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

 2. Administrator gromadzi następujące dane osobowe Osób za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie) celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów, w tym składania Zamówień oraz dostarczenia Towarów, zgodnie z Regulaminem:

1)       nazwisko i imię,

2)       adres zamieszkania,

3)       adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4)       adres poczty elektronicznej,

5)       numer telefonu,

6)       oznaczenie rachunku bankowego,

7)       NIP / PESEL

8)       login

 1. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży Towarów). Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.
 2. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje w celach marketingowych dotyczących m.in. przysyłania informacji o Towarach, aktualnych ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. Na otrzymywanie tych informacji drogą elektroniczną Osoba musi wyrazić zgodę np. przy rejestracji w Sklepie. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w celach statystycznych.
 3. Osobom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Realizacja tego uprawnienia możliwa jest za pomocą konta Osoby (konta Klienta) lub za pomocą zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: market@chp-pasze.pl.
 4. Dane osobowe Osoby znajdujące się w bazie danych Administratora nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Osobę danych w formularzu zamówienia może on wezwać Osobę do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji.

 

III. WYKORZYSTYWANIE COOKIES.

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla każdego Urządzenia Osoby. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Osób wirusów lub innego niechcianego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Osobę i dostosować Sklep do Osoby. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1)       Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Osoby i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Osoby.

2)       Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Osoby i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Osoby.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

1)       dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Osoby oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie Osoby i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2)       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Osoby korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep,

3)       uwierzytelniania Osoby, utrzymania sesji Osoby (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

4)       zapamiętania ustawień wybranych przez Osobę i personalizacji interfejsu Osoby.

 1. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Sklepu.
 2. Pliki cookies stosowane przez Administatora nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Osób.
 3. Osoba ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.
 4. Osoba może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Osoby. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Osoba może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Osoby. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Osoba może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, w szczególności w zakresie logowania.

 

Pomysł i wdrożenie

Licencja:

Ten sklep został wykonany przy użyciu PrestaShop™ - oprogramowanie na licencji Open Software License (OSL) v. 3.0.