Trwają prace administracyjne związane z aktualizacją regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHP-PASZE.PL

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.market.chp-pasze.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą: Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Przemysłowej 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285888, NIP: 557-162-52-91, REGON: 093201536, e-mail: market@chp-pasze.pl, nr telefonu: (52) 5699033, (52) 5699032, 782-522-562.
 2. Słownik pojęć:

1)       Sprzedawca – Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie.

2)       Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny w domenie: www.market.chp-pasze.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary, w tym za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. Informacje dot. Towarów, w tym ich cena, warunki dostawy, czas realizacji Zamówienia, ewentualne warunki gwarancji, umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3)       Klient – każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub podmiot nieposiadający statusu konsumenta).

4)       Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5)       Regulamin – niniejszy regulamin.

6)       Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7)       Zamówienie – oświadczenie Klienta obejmujące wolę nabycia Towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje na skutek potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (potwierdzone Zamówienie). Do korzystania ze Sklepu, w tym złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru, konieczna jest akceptacja Regulaminu.

 1. Warunki sprzedaży Towarów, w tym ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu i sieci Internet na terenie Polski. W przypadku sprzedaży poza terytorium Polski warunki sprzedaży ustalane są z Klientem indywidualnie. Informacje na temat Towarów objętych informacją handlową Sklepu Sprzedawca zamieszcza na stronie www.chp-pasze.pl oraz www.market.chp-pasze.pl.
 2. Sprzedający dołoży należytej staranności, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego (Dostępność Towaru).
 3. Zamówienia od Klientów mogą być składane Sprzedawcy w następujący sposób:

1)       przez stronę www.market.chp-pasze.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; Klient po złożeniu zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mail’em lub listownie, że Zamówienie dotarło do Sklepu i będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane;

2)       na adres poczty elektronicznej: market@chp-pasze.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; Klient po złożeniu Zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mail’em lub listownie, że Zamówienie dotarło do Sklepu i będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane;

3)       telefonicznie, pod następującymi numerami telefonów: (52) 5699033, (52) 5699032, 782-522-562, w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8 do 16; Klient po złożeniu Zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mail’em lub listownie, że Zamówienie dotarło do Sklepu i będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane.

W przypadku, gdy Zamówienie nie obejmuje wszystkich informacji wymaganych przez Sprzedawcę, Sprzedawca – przez potwierdzeniem Zamówienia lub odmową jego potwierdzenia – może zwrócić się do Klienta celem uzupełnienia brakujących informacji.

Zakup  produktów  na stronie  internetowej www.market.chp-pasze.pl zwanych środki ochrony roślin zgodnie z ustawą o  środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), możliwy zakup jest jedynie osobom pełnoletnim będącą osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz   posiadająca  zawarte   art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.), kwalifikacje, odbyte szkolenia  wymagane od osób  nabywających środki ochrony roślin.

 1. Przesłanki przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenia Zamówienia):

1)      Dostępność Towaru;

2)      w przypadku złożenia Zamówienia przez stronę www.market.chp-pasze.pl – złożenie Zamówienia poprzez konta Klienta (zalogowanie się za pomocą loginu i hasła) bądź za pomocą funkcji dodania Towaru do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj Zamówienie" – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego;

3)      w przypadku złożenia Zamówienia e-mailowego na adres: market@chp-pasze.pl lub telefonicznego – złożenie Zamówienia zawierającego co najmniej poniżej wymienione dane:

a)       nazwę Towaru lub Towarów z ich kodami i dokładnym oznaczeniem oraz wybraną wielkością opakowania,

b)       ilość zamawianych Towarów,

c)       pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. oznaczenie adresata (imię i nazwisko lub nazwa Klienta), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto),

d)       telefon kontaktowy (dla kuriera i do weryfikacji złożonego zamówienia)

e)       informację o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.

 1. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w całości lub częściowo, w szczególności z uwagi na brak Dostępności Towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany (zgodnie z postanowieniami art. II ust. 3 Regulaminu), w tym o przyczynie braku możliwości jego zrealizowania. W takim przypadku, o ile będzie to możliwe, Sprzedawca w pierwszej kolejności zaproponuje w miejsce Towaru, w odniesieniu do którego nie nastąpiło potwierdzenie Zamówienia, Towar o tożsamych lub zbliżonych parametrach. O ile będzie to konieczne, Sprzedawca może w takim przypadku zaproponować Klientowi inny termin realizacji Zamówienia niż wynikający z Regulaminu, w szczególności uwzględniający czas oczekiwania na dostawę do Sprzedawcy brakującego Towaru. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na powyższe, Sprzedawca nie potwierdzi Zamówienia i – jeżeli Klient dokonał uprzednio zapłaty za Towar, w odniesieniu do którego nie nastąpiło potwierdzenie Zamówienia – niezwłocznie zwraca Klientowi na rachunek bankowy Klienta otrzymaną od Klienta zapłatę za niezrealizowane Zamówienie.
 2. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie w przypadku jego zgodności z Regulaminem, w tym ziszczenia się przesłanek przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenia Zamówienia).

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.

 

 1. Realizacja potwierdzonego Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 2. Realizacja potwierdzonego Zamówienia  w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy rozpoczyna się po zaksięgowaniu całości wpłaty (należność za Towar oraz koszty dostawy) za złożone Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Potwierdzone Zamówienia są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00).
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja potwierdzonych Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. O objęciu danego Towaru sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą Sprzedawca informuje poprzez zamieszczenie przy opisie danego Towaru w Sklepie stosownej informacji, w tym obejmującej warunki promocji lub wyprzedaży.
 5. Do każdego potwierdzonego Zamówienia załączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu oraz dokument gwarancyjny, jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT, pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy faktury VAT i jego NIP/PESEL. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

IV. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY.

 

 1. Ceny Towarów podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje na skutek potwierdzenia przez Sklep realizacji Zamówienia oraz uwzględniając pozostałe postanowienia Regulaminu, warunki sprzedaży wskazane w Sklepie dot. danego Towaru, w tym jego cena i koszt dostawy są wiążące dla Sprzedawcy i Klienta na potrzeby ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży takiego Towaru od chwili otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów objętych informacją handlową w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do informacji handlowej w Sklepie, usuwania Towarów z informacji handlowej w Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu w celach przykładowych i służą jedynie ich prezentacji.
 5. Realizacja dostawy potwierdzonego Zamówienia odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera, zgodnie z informacją podaną w Sklepie. Koszt wysyłki, dostawy pokrywa Klient.
 6. W Sklepie obowiązują następujące opłaty za dostawę Towarów, zgodne z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej albo kuriera:

 

 

 

koszty_nowe.jpg

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru, będące wynikiem błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 2. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności listonosza albo kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

 1. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta, o ile nastąpi ich potwierdzenie, są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Zamówienie obejmujące Towary o różnym czasie realizacji, o ile nastąpi jego potwierdzenie, realizowane jest po skompletowaniu całości Zamówienia.
 3. Na czas oczekiwania na przesyłkę z Towarem składa się czas realizacji potwierdzonego Zamówienia (skompletowanie Towarów do potwierdzonego Zamówienia) oraz czas dostawy, zależny od rodzaju wybranego transportu.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI.

 

 1. Za Towary objęte potwierdzonym Zamówieniem można dokonać płatności w następujący sposób:

1)       Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u listonosza lub u kuriera.

2)       Przelewem – na poniższy numer konta bankowego Sprzedawcy:

 

15 2490 0005 0000 4600 7666 3427  

 

CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j.

ul. Przemysłowa 7a, 88-30 Mogilno

W tytule przelewu proszę podać numer potwierdzonego Zamówienia lub nazwę Towaru i oznaczenie Kupującego.

 1. Przy wyborze opcji płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za Zamówienie w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Przed upływem wyżej wskazanego terminu istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. 3) Za pomoca dotpay.pl
 3. a) karty płatnicze
 4. Operatorem kart płatniczych jest Dotpay sp.z.o.o ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000700791, NIP 6342661860, Regon 240770255.
 5. b) dotpay.pl bezpośrednio logując się na stronę wybranego banku
 6.  

 

VII. REKLAMACJA I GWARANCJA.

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytułu wad na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi w ciągu 6 miesięcy od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.
 3. Reklamacje z tytułu wad Towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j., ul. Przemysłowa 7a, 88-30 Mogilno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: market@chp-pasze.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży bądź jego kserokopię lub w przypadku Konsumenta – inny dokument, z którego wynikać będzie sprzedaż Towaru na rzecz Konsumenta.
 4. W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z wszelkimi częściami składowymi, z jakimi został wydany, na adres Sprzedawcy wskazany w art. I ust. 1 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach i decyzjach zobowiązuje się informować Klienta.
 6. W przypadku sprzedaży dokonanej na rzecz Konsumenta i uznania Towaru za wadliwy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszelkie poniesione koszty, w tym w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy. W przypadku niezasadności takiej reklamacji koszty dostarczenia Towaru obciążają Konsumenta.
 7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają w żaden sposób ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile gwarancja została udzielona.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.

 

 

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1)       w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru;

2)       w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno;

3)       w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach;

4)       zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (listownie: CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j., ul. Przemysłowa 7a , 88-30 Mogilno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: market@chp-pasze.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j., ul. Przemysłowa 7a , 88-30 Mogilno), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j., ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno.
 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

Adresat:

Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Przemysłowej 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285888, NIP: 557-162-52-91, REGON: 093201536

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

 

 

Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w informacji „Polityka prywatności” znajdującej się na stronie Sklepu (w zakładce „Polityka prywatności”).

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu (w zakładce „Regulamin”). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu i po zaakceptowaniu przez Klienta. Do Zamówień otrzymanych przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHP-PASZE.PLI. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.market.chp-pasze.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą: Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Przemysłowej 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285888, NIP: 557-162-52-91, REGON: 093201536, e-mail: market@chp-pasze.pl, nr telefonu: (52) 5699033, (52) 5699032, 782-522-562.
 2. Słownik pojęć:

1)      Sprzedawca – Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie.

2)      Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny w domenie: www.market.chp-pasze.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary, w tym za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia. Informacje dot. Towarów, w tym ich cena, warunki dostawy, czas realizacji Zamówienia, ewentualne warunki gwarancji, umieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3)      Klient – każdy podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub podmiot nieposiadający statusu konsumenta).

4)      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5)      Regulamin – niniejszy regulamin.

6)      Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7)      Zamówienie – oświadczenie Klienta obejmujące wolę nabycia Towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje na skutek potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę (potwierdzone Zamówienie). Do korzystania ze Sklepu, w tym złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru, konieczna jest akceptacja Regulaminu.

 1. Warunki sprzedaży Towarów, w tym ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 

 

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu i sieci Internet na terenie Polski. W przypadku sprzedaży poza terytorium Polski warunki sprzedaży ustalane są z Klientem indywidualnie. Informacje na temat Towarów objętych informacją handlową Sklepu Sprzedawca zamieszcza na stronie www.chp-pasze.pl oraz www.market.chp-pasze.pl.
 2. Sprzedający dołoży należytej staranności, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego (Dostępność Towaru).
 3. Zamówienia od Klientów mogą być składane Sprzedawcy w następujący sposób:

1)       przez stronę www.market.chp-pasze.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; Klient po złożeniu zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mail’em, że Zamówienie dotarło do Sklepu i będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane;

2)       na adres poczty elektronicznej: market@chp-pasze.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; Klient po złożeniu Zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mail’em, że Zamówienie dotarło do Sklepu i będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane;

3)       telefonicznie, pod następującymi numerami telefonów: (52) 5699033, (52) 5699032, 782-522-562, w dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8 do 16; Klient po złożeniu Zamówienia w powyższy sposób dostaje potwierdzenie e-mail’em, że Zamówienie dotarło do Sklepu i będzie zrealizowane lub informację, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane.

W przypadku, gdy Zamówienie nie obejmuje wszystkich informacji wymaganych przez Sprzedawcę, Sprzedawca – przez potwierdzeniem Zamówienia lub odmową jego potwierdzenia – może zwrócić się do Klienta celem uzupełnienia brakujących informacji.

 1. Przesłanki przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenia Zamówienia):

1)       Dostępność Towaru;

2)       w przypadku złożenia Zamówienia przez stronę www.market.chp-pasze.pl – złożenie Zamówienia poprzez konta Klienta (zalogowanie się za pomocą loginu i hasła) bądź za pomocą funkcji dodania Towaru do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj Zamówienie" – prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego;

3)       w przypadku złożenia Zamówienia e-mailowego na adres: market@chp-pasze.pl lub telefonicznego – złożenie Zamówienia zawierającego co najmniej poniżej wymienione dane:

a)       nazwę Towaru lub Towarów z ich kodami i dokładnym oznaczeniem oraz wybraną wielkością opakowania,

b)       ilość zamawianych Towarów,

c)       pełne dane teleadresowe do wysyłki - tzn. oznaczenie adresata (imię i nazwisko lub nazwa Klienta), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto),

d)       telefon kontaktowy (dla kuriera i do weryfikacji złożonego zamówienia)

e)       informację o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.

 1. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania w całości lub częściowo, w szczególności z uwagi na brak Dostępności Towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany (zgodnie z postanowieniami art. II ust. 3 Regulaminu), w tym o przyczynie braku możliwości jego zrealizowania. W takim przypadku, o ile będzie to możliwe, Sprzedawca w pierwszej kolejności zaproponuje w miejsce Towaru, w odniesieniu do którego nie nastąpiło potwierdzenie Zamówienia, Towar o tożsamych lub zbliżonych parametrach. O ile będzie to konieczne, Sprzedawca może w takim przypadku zaproponować Klientowi inny termin realizacji Zamówienia niż wynikający z Regulaminu, w szczególności uwzględniający czas oczekiwania na dostawę do Sprzedawcy brakującego Towaru. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na powyższe, Sprzedawca nie potwierdzi Zamówienia i – jeżeli Klient dokonał uprzednio zapłaty za Towar, w odniesieniu do którego nie nastąpiło potwierdzenie Zamówienia – niezwłocznie zwraca Klientowi na rachunek bankowy Klienta otrzymaną od Klienta zapłatę za niezrealizowane Zamówienie.
 2. Sprzedawca potwierdzi Zamówienie w przypadku jego zgodności z Regulaminem, w tym ziszczenia się przesłanek przyjęcia Zamówienia do realizacji (potwierdzenia Zamówienia).

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ. 

 

 1. Realizacja potwierdzonego Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przy odbiorze rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 2. Realizacja potwierdzonego Zamówienia  w przypadku złożenia Zamówienia płatnego przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy rozpoczyna się po zaksięgowaniu całości wpłaty (należność za Towar oraz koszty dostawy) za złożone Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Potwierdzone Zamówienia są realizowane w godzinach pracy obsługi Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 – 16:00).
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja potwierdzonych Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. O objęciu danego Towaru sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą Sprzedawca informuje poprzez zamieszczenie przy opisie danego Towaru w Sklepie stosownej informacji, w tym obejmującej warunki promocji lub wyprzedaży.
 5. Do każdego potwierdzonego Zamówienia załączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu oraz dokument gwarancyjny, jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT, pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy faktury VAT i jego NIP. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

IV. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY.

 

 1. Ceny Towarów podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Z zastrzeżeniem, że zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje na skutek potwierdzenia przez Sklep realizacji Zamówienia oraz uwzględniając pozostałe postanowienia Regulaminu, warunki sprzedaży wskazane w Sklepie dot. danego Towaru, w tym jego cena i koszt dostawy są wiążące dla Sprzedawcy i Klienta na potrzeby ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży takiego Towaru od chwili otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów objętych informacją handlową w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do informacji handlowej w Sklepie, usuwania Towarów z informacji handlowej w Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu w celach przykładowych i służą jedynie ich prezentacji.
 5. Realizacja dostawy potwierdzonego Zamówienia odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej albo kuriera, zgodnie z informacją podaną w Sklepie. Koszt wysyłki, dostawy pokrywa Klient.
 6. W Sklepie obowiązują następujące opłaty za dostawę Towarów, zgodne z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej albo kuriera:

 

 

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru, będące wynikiem błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.
 2. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności listonosza albo kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

 

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

 

 1. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta, o ile nastąpi ich potwierdzenie, są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Zamówienie obejmujące Towary o różnym czasie realizacji, o ile nastąpi jego potwierdzenie, realizowane jest po skompletowaniu całości Zamówienia.
 3. Na czas oczekiwania na przesyłkę z Towarem składa się czas realizacji potwierdzonego Zamówienia (skompletowanie Towarów do potwierdzonego Zamówienia) oraz czas dostawy, zależny od rodzaju wybranego transportu.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI.

 

 1. Za Towary objęte potwierdzonym Zamówieniem można dokonać płatności w następujący sposób:

1)   Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u listonosza lub u kuriera.

2)   Przelewem – na poniższy numer konta bankowego Sprzedawcy:

15 2490 0005 0000 4600 7666 3427

CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j.

ul. Przemysłowej 7a, 88-30 Mogilno

W tytule przelewu proszę podać numer potwierdzonego Zamówienia lub nazwę Towaru i oznaczenie Kupującego.

 1. Przy wyborze opcji płatności przelewem, Klient jest zobowiązany do uiszczenia zapłaty za Zamówienie w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, uznaje się, że Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Przed upływem wyżej wskazanego terminu istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 

VII. REKLAMACJA I GWARANCJA.

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem Sprzedawca odpowiada z tytułu wad na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi w ciągu 6 miesięcy od dnia dostarczenia Towaru do Klienta.
 3. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży i wad Towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy: CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j., ul. Przemysłowej 7a, 88-30 Mogilno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: market@chp-pasze.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dokument sprzedaży bądź jego kserokopię lub w przypadku Konsumenta – inny dokument, z którego wynikać będzie sprzedaż Towaru na rzecz Konsumenta.
 4. W związku ze złożoną reklamacją Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z wszelkimi częściami składowymi, z jakimi został wydany, na adres Sprzedawcy wskazany w art. I ust. 1 Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 14-dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach i decyzjach zobowiązuje się informować Klienta.
 6. W przypadku uznania Towaru za niezgodnego z umową Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszelkie poniesione koszty, w tym w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy. W przypadku niezasadności reklamacji koszty dostarczenia Towaru obciążają Konsumenta.
 7. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają w żaden sposób ich uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile gwarancja została udzielona.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni na adres Sprzedawcy: CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j., ul. Przemysłowej 7a, 88-30 Mogilno.
 2. Wskazany w ust. 1 termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar będzie w stanie niepełnym, w szczególności posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów stanowiących jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 5. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK sp.j., ul. Przemysłowej 7a, 88-300 Mogilno.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w informacji „Polityka prywatności” znajdującej się na stronie Sklepu (w zakładce „Polityka prywatności”).

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 1. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania na stronie Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu (w zakładce „Regulamin”). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu i po zaakceptowaniu przez Klienta. Do Zamówień otrzymanych przez Sprzedawcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 11.09.2013, aktualizacja 29.05.2018