Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Klientów

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno. KRS: 0000285888(dalej: my lub Administrator). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno

- przez e-mail: biuro@chp-pasze.pl

- telefonicznie:52 354 85 57

 1. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.    

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

a)     podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub zmiany umowy, lub podjęcia nowego zlecenia, takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b)    realizacji umów zawieranych z Administratorem przez Klienta, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny, listowny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

c)     wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)    w celu badania satysfakcji z jakości produktów i realizacji usług przez Administratora, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)     wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celu lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp. będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f)     w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h)     w celach archiwalnych, stanowiąc realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora mających na celu zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Okres przechowywania danych osobowych

a)     w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń(będzie to co do zasady najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń plus jeden rok- dodatkowy termin jednego roku wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia)

b)    w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

c)     w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb ofertowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały;

d)    jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 12 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

e)     w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowenaszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane przetwarzaniem danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firmy spedycyjne czy kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Pana następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana h danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Nami.

Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celach marketingowych  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, lub nasz adres e-maliowy.

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.