Producenci
Polityka prywatności

I. DEFINICJE

Niniejsza Polityka Prywatności określa szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i ochrony prywatności Klientów korzystających ze Sklepu internetowego: www.market.chp-pasze.pl .

Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Osoby za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Administratora.

 

Słownik pojęć:

1)   Administrator – Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna z siedzibą w Mogilnie przy ulicy Przemysłowej 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285888, NIP: 557-162-52-91, REGON: 093201536, e-mail: market@chp-pasze.pl, nr telefonu: (52) 5699033, (52) 5699032, 782-522-562 – zwanej Administratorem.

2)   Sklep – serwis internetowy należący do Administratora, dostępny w domenie: www.market.chp-pasze.pl, za pośrednictwem którego Osoba może składać Zamówienia.

3)   Klient – osoba fizyczna albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, składająca zamówienie w Sklepie, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

4)   Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Osoba uzyskuje dostęp do Sklepu. 

5)   Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Osoba korzysta ze stron internetowych Sklepu.

6)   Regulamin – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHP-PASZE.PL. Aktualny Regulamin dostępny jest dla wszystkich Osób w wersji elektronicznej na stronie Sklepu (w zakładce „Regulamin”). W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

 

II. DANE OSOBOWE – cel gromadzenia, pozyskiwania oraz zbierania

 Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa.

Administrator gromadzi następujące dane osobowe Osób za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie) celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów, w tym składania Zamówień oraz dostarczenia Towarów, zgodnie z Regulaminem:

1)       nazwisko i imię,

2)       adres zamieszkania,

3)       adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 

4)       adres poczty elektronicznej,

5)       numer telefonu,

6)       numer rachunku bankowego,

7)       NIP / PESEL

8)       login

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w Sklepie (zawarcia umowy sprzedaży Towarów). Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu, o którym mowa powyżej.

Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje w celach marketingowych dotyczących m.in. przysyłania informacji o Towarach, aktualnych ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. Na otrzymywanie tych informacji drogą elektroniczną Osoba musi wyrazić zgodę np. przy rejestracji w Sklepie. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w celach statystycznych.

Administrator jest uprawniony do automatycznego rejestrowania i pozyskiwania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia z jakiego korzysta Klient, np. adres IP, parametry sprzętu i oprogramowania, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia oraz inne dane , które są związane z korzystaniem z systemu.

Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Realizacja tego uprawnienia możliwa jest za pomocą konta Osoby (konta Klienta) lub za pomocą zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: market@chp-pasze.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Dane osobowe Osoby znajdujące się w bazie danych Administratora nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów. Administrator jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dostęp do Danych Osobowych może zostać powierzony innym podmiotom w celu umożliwienia dokonania płatności za zakupy w sklepie internetowym, realizacji wysyłki towaru .

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych na mocy odrębnej umowy , zobowiązane są do przestrzegania poufności oraz bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz nieudostępniania ich osobom nieuprawnionym

Administrator informuje,że powierza przetwarzanie Danych Osobowych następującym podmiotom:

Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar

nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep

DPD POLSKA SP Z O O, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa – w celu realizacji dostawy towaru

JAS FBG S.A., Kolejowa 17, 40-706 Katowice -  w celu realizacji dostawy Towaru

InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków- w celu realizacji dostawy Towaru

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszaw –w celu realizacji dostawy Towaru

Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – w celu zebrania opinii o produktach i Sklepie Internetowym

W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Osobę danych w formularzu zamówienia może on wezwać Osobę do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź ich aktualizacji.

Klient ma prawo w każdej chwili zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji , w jaki sposób wykorzystywane są jego Dane Osobowe. Zostanie poinformowany jak i w jakim celu je gromadzimy, przetwarzamy , pozyskujemy i komu przekazujemy Dane Osobowe oraz jak je abezpieczamy.

  

III. WYKORZYSTYWANIE COOKIES

 Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla każdego Urządzenia Osoby. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Osobę i dostosować Sklep do Osoby.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1) cookies niezbędne – umożliwiające korzystanie u usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego.

2) cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa.

3) cookies funkcjonalne- umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez Klienta funkcjonalności Sklepu.

 

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

1) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Osoby oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie Osoby i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Osoby korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep,

3) uwierzytelniania Osoby, utrzymania sesji Osoby (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

4) zapamiętania ustawień wybranych przez Osobę i personalizacji interfejsu Osoby.

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Sklepu.

Pliki cookies stosowane przez Administatora nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Osób.

Osoba ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia.

Osoba może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Osoby. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Osoba może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Osoby. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Osoba może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, w szczególności w zakresie logowania.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów:

Google AdWords

Google Analytics

Facebook

Ceneo

 

IV. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne , które zapewniają ochronę przetwarzanych Danych Osobowych. Zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem, przetwarzaniem lub zabraniem przez osoby nieupoważnione.

Administrator udostępnia następujące środki techniczne  zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji Danych Osobowych przez osoby nieuprawnione:

- przechowywanie Danych Osobowych na bezpiecznych serwerach,

- zapewnienie dostępu do konta tylko i wyłącznie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,

- stosowanie certyfikatu SSL na stronie sklepu internetowego,

- stosowanie zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

- szyfrowania danych

  

V. PRAWA I OBOWIĄZKI

Administrator ma prawo, jak również ustawowy obowiązek do przekazania wszystkich bądź wybranych informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej lub osobom trzecim , które zgłoszą takie żądanie na podstawie przepisów prawa.

Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do swoich danych Osobowych, które są gromadzone przez Administratora. Prawo obejmuje możliwość modyfikacji i weryfikacji, uzupełniania, usunięcia, przeniesienia danych, ograniczenia ich przetwarzania , jak również cofnięcia zgody na przetwarzania danych jeśli uprzednio wyraził taką zgodę. Ma również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora: Centrum Hurtowe Pasz Mirosław Bąk Sławomir Wojtylak spółka jawna, ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno lub na adres market@chp-pasze.pl

Klient może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego Danych Osobowych poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są dostępne na stronie Sklepu.

Oferta Sklepu w przyszłości może ulegać aktualizacji bądź modyfikacji, co oznacza, że Administrator będzie wówczas zobowiązany do wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Wraz z każdą zmianą będzie pojawiać się nowa wersja Polityki wraz z aktualną datą.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium